فرم نظارت ستادی پایگاه های مقاومت بسیج

  • تشکیل دسته سایبری فعال در پایگاه

  • راه اندازی رسانه محله باعضویت ۷۰ درصد جامعه هدف(بررسی ویژگی رسانه محله)

  • صدور و دریافت حکم مسئولیت مسئول فضای مجازی پایگاه

  • برگزاری کلاس های آموزشی سوادرسانه ای در پایگاه

  • تشکیل و فعالیت گروه رسانه ای

  • ارتباط با مسئولین بخش تخصصی خود در حوزه و پایگاه

  • ارزیابی عملکرد و توجیه عملیات های سایبری مسئول فضای مجازی پایگاه

  • تعداد اکانت اینستاگرام و توییتر

  • ظرفیت پایگاه در حوزه مدرس فضای مجازی، شهروندخبرنگار، نیروهای بلاگر، برنامه نویسی و....